Jak napisać pracę? Poradnik

Kategoria: O pisaniu prac Opublikowano: niedziela, 23 wrzesień 2018 KorepetycjeMgr Drukuj E-mail

 

Drodzy Czytelnicy, przypominamy Wam, że wszelkie treści zawarte w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej), muszą być zgodne z kierunkiem Waszego kształcenia, a także z realizowaną przez Was specjalnością.
   Musicie również wiedzieć, że w każdej pracy dyplomowej należy kierować się zasadą: 'od ogółu do szczegółu' (czyli jeśli chodzi o zrąb główny pracy, to w początkowych rozdziałach trzeba przedstawić treści bardziej ogólne, a w kolejnych, bardziej szczegółowe).
   W myśl powyższej zasady, w pierwszym rozdziale pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej; muszą się znaleźć treści literackie, czyli podstawy teoretyczne, które będą dotyczyć omawianego w pracy zagadnienia (oczywiście w oparciu, o dostępne źródła bibliograficzne).
   Poprawnie napisany rozdział drugi, musi zawierać już bardziej szczegółowe zagadnienia (zawężanie problemu), związane z tematem pracy oraz propozycje rozwiązań danego tematu (opis rozwiązania problemu).
   Natomiast trzeci rozdział, jest rozdziałem typowo praktycznym, który musi zawierać wkład własny autora.

   Praca dyplomowa powinna się składać z części teoretycznej oraz części praktycznej.
   * Praca licencjacka może zawierać zarówno część teoretyczną, jak i część praktyczną/analityczno-projektową (wykonaną przez autora danej pracy licencjackiej). Praca licencjacka jest zatem 'dziełem' o charakterze diagnostycznym, projektowym lub ekspertyzy.
   Część teoretyczna pracy licencjackiej to gruntowna i udokumentowana prezentacja teorii analizowanego tematu, która musi się opierać na fachowej literaturze (pamiętajcie, że jeśli wystąpi zbyt duża obfitość piśmiennictwa, to musi być ona poprzedzona merytoryczną weryfikacją).
   Dzięki rozdziałowi teoretycznemu pracy licencjackiej, macie szansę wykazać się znajomością literatury przedmiotu oraz znajomością teoretycznych zagadnień związanych z tematem Waszej pracy.
   Pracę licencjacką, można również napisać w formie opracowania teoretycznego, wraz z obszernym zakończeniem/podsumowaniem i osobistą opinią autora na dany temat. Wnioski te, muszą dotyczyć i ściśle wynikać z treści pracy licencjackiej.

   * Jeśli chodzi o pracę magisterską, to charakteryzuje się ona znacznie bardziej rozbudowaną częścią teoretyczną, w stosunku do innego rodzaju prac dyplomowych. Jej część praktyczna jest dowodem na poprawność zaproponowanych rozwiązań. Jednak 'dzieło' to, nie może się opierać jedynie na treści teoretycznej, zaczerpniętej z dostępnego piśmiennictwa lub innych materiałów.
   Praca dyplomowa magisterska oprócz rozbudowanej teorii, musi także zawierać: koncepcje i własne pomysły autora, elementy samodzielnego rozwiązania zadania badawczego oraz musi stanowić kompletne, pod względem merytorycznym, opracowanie.

   * Natomiast w pracy inżynierskiej największy nacisk kładzie się na część praktyczną/inżynierską. Dlatego ważną częścią takiego 'dzieła', jest wykazanie się umiejętnością dokonywania analizy lub wykonanie i opis projektu z zakresu realizowanego kierunku (czyli, na przykład w formie dokumentacji technicznej), a także stworzenie przez jej autora - aplikacji (na przykład w formie dokumentacji użytkownika) lub systemu informatycznego; czyli potwierdzeń zaproponowanego rozwiązania, postawionej tezy.

      Podczas pisania pracy inżynierskiej, można wykorzystywać znane technologie i metody na rozwiązanie zadania.
   Praca inżynierska, musi stanowić kompletne rozwiązanie zadania inżynierskiego - z wykorzystaniem wiadomości zdobytych w toku studiów. To pewnego rodzaju pisemny dowód na to, że Student/ka nabył/a umiejętność dokonania syntezy tych wiadomości oraz ich zastosowania w praktyce.

   Jednak głównym celem niniejszego artykułu, jest pokazanie Wam - w jaki sposób pisać rozdział teoretyczny pracy dyplomowej (czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej).

   Rozdział teoretyczny każdej pracy dyplomowej, należy poświęcić przeglądowi literatury. Wszelka teoria, którą będziecie chcieli zawrzeć - na przykład w pracy magisterskiej, musi być podporządkowana problemowi badań.
   Zatem w rozdziale literaturowym, należy przedstawić teorię - na temat zjawiska, które będziecie chcieli przebadać; czyli to, co napisano do tej pory na ten temat.
   Dlatego też, do napisania rozdziału teoretycznego, nie wystarczy przeczytać tylko jednej książki czy też bezmyślnie przepisać treści materiałów (co niestety grozi plagiatem), które przypadkowo wpadły Wam w ręce. Poszukiwania odpowiedniej literatury oraz jej zagłębianie, powinny być procesem niezwykle pracochłonnym. Należy do tej kwestii podejść niezwykle wnikliwie, ponieważ do napisania poprawnej pracy dyplomowej, niezbędne są pogłębione studia problemu/studia literaturowe.
   W ramach ułatwienia Wam pisania pracy (przypomnienia, jaką literaturą należy się posługiwać podczas pisania pracy dyplomowej oraz gdzie należy poszukiwać odpowiednich książek, podręczników, materiałów.., wszelkich innych, przydatnych źródeł); odsyłamy Was do drugiego rozdziału naszego poradnika, a konkretnie do przeczytania jego trzeciego podrozdziału - pod tytułem: Materiały i badania.

Co dokładnie musi zawierać rozdział teoretyczny pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej?

  • Wnikliwe omówienie dziedziny i problemu, którego dotyczy pisana przez Was, na przykład praca magisterska.
  • Definicje pojęć, które stanowią przedmiot pracy. (Pamiętajcie zatem, że każda praca dyplomowa musi zawierać dokładny opis i wyjaśnienie definicji, terminów i wszelkich pojęć, związanych z tematem pracy - z jednoczesnym odniesieniem się do obszernej literatury z danej dziedziny).
  • Prezentację krótkiej historii - wiodących pojęć, które występują w Waszej pracy dyplomowej; z uwzględnieniem toku ich przemian, transformacji, ewoluowania.
  • Zawarcie wiodącej tezy i pisanie (na przykład pracy licencjackiej) w oparciu o tę tezę.
  • Opis związków, jakie zachodzą między głównymi czynnikami, stanowiącymi przedmiot pracy dyplomowej (na przykład w układzie: pierwotność - wtórność, podrzędność - nadrzędność , zmienna zależna - zmienna niezależna).
  • Wyjaśnienie zjawisk i praw oraz zależności fizycznych, matematycznych, a także przyrodniczych; które charakteryzują dane zjawisko (w zależności od kierunku kształcenia).
  • Przedstawienie, na przykład: klasyfikacji składników, funkcji, zasad, strategii, itp., ....(zależnie od kierunku kształcenia. Przykładowo, jeśli jesteście właśnie w trakcie pisania pracy licencjackiej o charakterze ekonomicznym, to musicie w niej ująć społeczno - ekonomiczną panoramę rynku, na którym jest ona osadzona ze specjalnym uwzględnieniem:...jej marketingowych strategii, charakterystyki omawianej usługi.., produktu; zachowań konsumenckich czy też wszelkich innych prawidłowości, które występują w trakcie zarządzania - na przykład jakąś organizacją XYZ).
  • Przedstawienie analizy problematyki zawartej w pracy dyplomowej (na podstawie dostępnej literatury przedmiotu) oraz charakterystyki podejścia albo rozwiązania proponowanego w pracy dyplomowej.
  • Wstępne zadeklarowanie metod badawczych i narzędzi badawczych.
  • Wnikliwy przegląd literatury, dotyczącej dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie badawczej lub zaproponowanie przykładów analogicznych osiągnięć, badań i zastosowań.   * Pamiętajcie, że ilość rozdziałów w pracy dyplomowej jest dowolna i zależna od rodzaju/poziomu tegoż 'dzieła' (praca licencjacka, praca inżynierska lub praca magisterska) oraz od jego tematyki. Standardowa praca dyplomowa składa się z 3 rozdziałów. Liczba rozdziałów może być większa, ale nie może być mniejsza od 3.
   Przykładowo, jeśli praca dyplomowa posiada 5 rozdziałów, to najczęściej jej pierwsze dwa rozdziały, to właśnie studium litarrtiry/studium bibliograficzne (czyli teoria z danej tematyki w oparciu o dostępne źródła bibliograficzne).

Odsłony: 40675