Regulamin 2018

KorepetycjeMgr

Regulamin Współpracy obejmujący wszystkie zlecenia realizowane przez Portal www.korepetycjemgr.pl; bądź za jego pośrednictwem; współpracownikami Portalu; osobami wskazanymi przez Portal a Zleceniodawcami - klientami portalu. 

 

 1. Ustalenia wstępne.
 2. 1. Nazewnictwo stosowane w Portalu, Regulaminie, pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w korespondencji; rozmowie telefonicznej; innej formie kontaktu:

a)Portal; Zespół; Zleceniobiorca - wszystkie podmioty współpracujące, reprezentujące portal www.korepetycjemgr.pl bądź osoby wskazane przez Portal; administrację Portalu, osobę upoważnioną przez Portal do kontaktu ze Zleceniodawcą;

 1. b) Administrator- osoba zarządzająca Portalem; Zespołem; Pracami Portalu, sprawami Regulaminowymi;
 2. c) Zleceniobiorca- przedstawiciel Portalu; Administrator; współpracownik Portalu;
 3. d) Zleceniodawca- Klient portalu, osoba zlecająca pracę Portalowi za pośrednictwem wskazanych dróg kontaktowych przez Administrację Portalu;
 4. e) Regulamin- Zasady współpracy Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą. Nie podlegają one dyskusji, podważaniu przez żadną ze stron;
 5. f) Strony- w skrócie, nazewnictwo obejmujące Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę;
 6. g) Współpraca - realizacja zlecenia;
 7. 2. Regulamin Współpracy został zredagowany na potrzeby współpracy pomiędzy stronami. Jest całkowicie autorstwa Administracji Portalu oraz Zespołu.
 8. 3. Regulamin Współpracy został oparty o przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Ustalenia Ogólne:
 2. 1. Postanowienia ogólne obejmują zasady Współpracypomiędzy Stronami.
 3. 2Strony, podejmujące się Współpracy deklarują się na poszanowanie swoich praw, obowiązków, obopólnego zrozumienia, przestrzegania niniejszego Regulaminudla dobra realizacji Zlecenia
 4. 3Stronypodejmujące się współpracy deklarują się przestrzegania wszystkich punktów niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem dla Zleceniodawcy Rozdziału III niniejszego Regulaminu;a dla Zleceniobiorcy Rozdziału IV niniejszego Regulaminu.
 5. 4Strony, w przypadku obopólnego porozumienia mogą wyrazić zgodę na dodatkowe punkty, rozszerzające zapisy Regulaminu, ustalane indywidualnie. Głównie obejmuje ten punkt osoby stale współpracujące ze Zleceniobiorcą, są osobami godnymi zaufania. 
 6. 5Strony, zobowiązują się przestrzegać zasad reklamacji, poprawek, zwrotów wpłat, szczegółowo opisanych w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
 7. 6Strony, zobowiązują się przestrzegać zasad płatności, terminów płatności, cenników, szczegółowo opisanych w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
 8. 7Zleceniobiorcazobowiązuje się do wykonania Zleceniapoprzez osoby związane z Portalem, Zespołem w sposób:
 9. a) Bezpośredni - czyli stałymi współpracownikami Portalu, należącymi do Zespołu; osoby te są wskazane na stronie Portalukorepetycjemgr.pl; w zakładce: "O Nas".
 10. b) Pośredni - osoby związane z Zespołemdocelowo, często w tym przypadku jest to współpraca obejmująca jedno Zlecenie. Osoby te posiadają stosowne kwalifikacje do realizacji Zlecenia
 11. c) Administratorbierze pełną odpowiedzialność za współpracę z osobami wymienionymi w punkcie II.7.a)b). Jest to odpowiedzialność materialna, prawna, wizerunkowa, kontaktowa. 
 12. 8Administratornie bierze żadnej odpowiedzialności za realizację Zleceniaw przypadku braku pośrednictwa Portalu, nawet jeżeli dotyczy to osoby współpracującej z Portalem, umieszczonej w zakładce "O Nas". Wszelkie takie kontakty, nawiązywanie współpracy poza Portalem, kontaktami nie wskazanymi przez Regulamin, Portal, Administrację są podejmowane na własne ryzyko przez Zleceniodawcę.
 13. 9. Oficjalnymi źródłami kontaktu, za które Administracjabierze odpowiedzialność, wymienioną w punkcie II.7.a)b) są:
 14. a) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. b) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- UWAGA - ten email służy do kontaktu z Administracjątylko w przypadku sytuacji konfliktowych, wyjaśnienia spraw finansowych, Regulaminowych, rażącego naruszenia terminów itp. Email ten nie odpowiada na zapytania dotyczące samych Zleceń.  
 16. c) email awaryjny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 17. d) Telefon 518710753;
 18. e) GG 45192093;
 19. f) Formularz kontaktowyzamieszczony na stronie. 

 

 

III. Obowiązki Zleceniodawcy.

 1. 1Zleceniodawca, deklarując się na współpracę wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 2. 2Zleceniodawcazobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Zleceniobiorcydotyczących Zlecenia. W tym informacji dotyczących wymogów edycyjnych, uwag promotora, materiałów itp. 
 3. 3Zleceniodawca, deklarując się na Współpracę, zobowiązuje się do udzielenia Zleceniobiorcywszelkich innych informacji, udzielania niezwłocznych odpowiedzi na emaile, wiadomości itp. dotyczące Zlecenia.
 4. 4Zleceniodawcazobowiązuje się do realizacji wpłat na rzecz Zleceniobiorcy, na wskazane konto przez Zleceniobiorcę, w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę. Brak terminowych wpłat, odmowa dokonania wpłat, bądź zawieszenie bez podania poważnej przyczyny wpłat przez Zleceniodawcę skutkuje:
 5. a) zerwaniem Współpracy;
 6. b) odmową naniesienia poprawek w cenie Zlecenia;
 7. c) odmowie podjęcia się nowej Współpracybez dodatkowych restrykcyjnych warunków wobec Zleceniodawcy,
 8. d) podjęcie nowej Współpracytylko po uregulowaniu zaległych wpłat, wyceną na nowo Zlecenia, oraz nowymi warunkami uiszczenia wynagrodzenia przez  Zleceniodawcę( np. wpłata z góry za całość Zlecenia).
 9. 5Zleceniodawcawyraża zgodę na to, że wskaźnikiem procentu plagiatu w Zleceniu, jest system net. Wynik raportu systemu antyplagiat.netjest wiążący dla Stron
 10. 6Zleceniodawca, jeżeli Stronynie ustaliły inaczej, jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów, jeżeli wprowadził w błąd Zleceniobiorcę:
 11. a) co do terminu realizacji Zlecenia;

b)Zakresu wykonania prac obejmujących Zlecenie;

c)działań podjętych przez Zleceniodawcę uniemożliwiających ukończenie Zlecenia;

d)informacji podanych przez Zleceniodawcę, uniemożliwiających terminowe wykonanie Zlecenia

 1. 7Zleceniodawca, jeżeli Stronynie ustaliły inaczej, ma prawo do Reklamacji, Zwrotu poniesionych kosztów, Poprawy Zlecenia ( O ile nie złamano punktu 8. niniejszego Regulaminu), jeżeli Zlecenie nie zostało wykonane prawidłowo.) UWAGA !!! Dla Zleceniobiorcywiążące są przede wszystkim uwagi promotora dotyczące Zlecenia, dopiero w drugiej kolejności - Zleceniodawcy
 2. 8Zleceniodawcawyraża zgodę, że wiążącym terminem dotyczącym poprawy Zleceniadla obu Stron jest okres 4 tygodni od otrzymania części, bądź całości Zlecenia. W przypadku przekroczenia tego terminu, Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania poprawek wskazanych przez Zleceniodawcę po upływie tego terminu, bez dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie poprawek. 
 3. 9Zleceniodawcawyraża zgodę, że wszelkie poprawki są wykonywane przede wszystkim po wskazaniu ich przez Promotora. Uwagi Zleceniodawcysą brane pod uwagę w dużo mniejszej mierze niż uwagi osób oceniających, ponadto Zleceniodawca wyraża zgodę na to że to Zleceniobiorca ustala harmonogram naniesienia poprawek. 
 4. 10Zleceniodawca, wyrażając zgodę na realizację Zleceniarozumie, że termin ustalany przez Stronyjest wiążący dla czasu realizacji samego ZleceniaTermin ten nie obejmuje czasu realizacji poprawek, które często wydłużają się z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. W tym przypadku, Zleceniodawca nie ma prawa oczekiwać zwrotu kosztów, refundacji, bądź innych profitów wynikających z opóźnienia poprawek. 
 5. 11. Każde inne obowiązki Zleceniodawcy, wynikają z zapisów niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Obowiązki Zleceniobiorcy. 
 2. Zleceniobiorca deklarując się na Współpracę, zobowiązuje się do wykonaniaZlecenia zgodnie z ustalonymi przez Strony dotyczącymi
 3. a) terminu wykonania Zlecenia; Terminem wiążącym dla Zleceniobiorcyjest termin 8 tygodni od dnia rozpoczęcia Współpracy- dnia otrzymania wpłaty od Zleceniodawcy (VI.2 niniejszego Regulaminu). Zgodnie z zapisem w punkcie 10 niniejszego Regulaminu, termin realizacji Zlecenia, nie jest terminem naniesienia poprawek. W szczególnych przypadkach, termin może być uzgodniony przez Strony.W przypadku terminów Express - wynagrodzenie za Zlecenie jest ustalane indywidualne. 
 4. b) metody wykonania Zlecenia;
 5. c) zakresu prac niezbędnych do wykonania Zlecenia;
 6. d) naniesienie poprawek do Zlecenia, o ile nie złamano punktów III.6;III.9;III.10;
 7. Zleceniobiorcadeklaruje się na informowanie na bieżąco z postępów prac nad Zleceniem. Informacje są przekazywane na życzenie Zleceniodawcy.
 8. 3. Zmieniony - uwagi zamieszczono w punkcie IV.1. niniejszego Regulaminu.
 9. 4Zleceniobiorcadeklarując się na Współpracę, dopuszcza warunki wydłużenia terminu tylko w przypadkach:
 10. a) poważne problemy techniczne, niezależne od Zleceniobiorcy;
 11. b) choroba uniemożliwiające czasową realizację Zlecenia;
 12. c) Inne, niezależne od Zleceniobiorcy, uniemożliwiające prace nad Zleceniem;

O wszystkich takich przypadkach Zleceniobiorca na bieżąco informuje Zleceniodawcę, wraz z informacją o krokach umożliwiających rozwiązanie problemów i dalszą realizację Zlecenia

 1. 5Zleceniobiorcadeklarując się na Współpracę podejmuje się do naniesienia poprawek do Zleceniaw przypadku:
 2. a) uwag zgłoszonych przez promotora i bezpośrednio odnoszących się do tematu Zlecenia, zakresu prac dotyczącym Zlecenia;
 3. b) termin zgłoszenia poprawek nie przekroczył 4 tygodniod otrzymania przez Zleceniodawcęostatniej części, bądź całego Zlecenia.
 4. c) otrzymywania terminowych wpłat zaZlecenieod Zleceniodawcy, bez wysyłania ponagleń w przypadku rażącego naruszenia terminu wpłaty przez Zleceniodawcę
 5. 6Zleceniobiorcadeklarując się na Współpracę odmawia naniesienia poprawek dotyczących Zleceniaw przypadku:
 6. a) uwagi nie pochodzą od promotora;
 7. b) poprawki dotyczą zmiany tematu, kierunku, nieznanego wcześniej zakresu prac niezbędnych do wykonania Zlecenia.
 8. c) braku terminowych wpłat, lub częste ponaglenia kierowane do Zleceniodawcy;
 9. d) braku informacji wykraczającej termin 4 tygodni; lub w ogóle utrudnionym kontakcie ze Zleceniodawcą
 10. e) wszelkie niezrealizowane poprawki ( wymienione w punkcie IV.6ab)c)d)mogą zostać naniesione dopiero po ustaleniu nowych warunków Współpracyi są dokonywane za dodatkową opłatą, dopiero po ewentualnym uregulowaniu w pełni zaległej wpłaty za Zlecenie. W przypadku odmowy ze strony Zleceniobiorca ma prawo odmówić dalszej pracy nad Zleceniem
 11. 7Zleceniobiorcazastrzega sobie prawo do ustalenia własnego harmonogramu pracy nad Zleceniem, jak również i własnego doboru źródeł, bibliografii, doboru słów, doboru autorów. Uwagi Zleceniodawcyw tym przypadku służą tylko jako informacyjne. 
 12. 8Zleceniobiorcadeklarując się na Współpracęzastrzega sobie prawo do zerwania Współpracy w przypadku:
 13. a) braku wpłat ze strony Zleceniodawcy;
 14. b) ignorowaniu ponagleń;
 15. c) braku kontaktu ze Zleceniodawcą,przekraczającym 4 tygodnie;
 16. d) zachowaniu agresywnym, wulgarnym wobec osób kontaktowych;
 17. e) ignorowaniu zapisów niniejszego Regulaminu;
 18. f) gróźb, zastraszania, podejmowanych prób określonych w prawie polskim jako groźby karalne;
 19. g) podważania wyników raportu antyplagiat.net
 20. 9Zleceniobiorca, w przypadku braku wpłat, bądź wydłużenia się oczekiwania terminu otrzymania wpłaty, ma prawo do zerwania Współpracy i zawiązania nowej ze Zleceniodawcą obwarowując nową Współpracę dodatkowymi warunkami:
 21. a) spłatę należności;
 22. b) nowe warunki finansowe - nowa Współpracanie obejmuje wpłat wcześniej dokonanych za Zlecenieze zerwanej współpracy;
 23. c) ustalenia bardziej rygorystycznego planu wpłat za Zlecenie.
 24. 10. Ponadto Zleceniobiorcawyraża pełną zgodę na przestrzeganie w całości zapisów NiniejszegoRegulaminu
 25. UWAGA !! Zapisy z Rozdziałów III i IV w pełni odpowiadają oczekiwaniom Stron, których celem jest realizacja Zlecenia. Fakt, zamieszczenia dodatkowych punktów, informacji więcej w jednym z rozdziałów, jest wiążący dla obu Stron.

Przykład. Szczegółowe informacje dotyczące odmowy naniesienia poprawek, podpunktów w tej sprawie jest wiążący dla obojga ze stron, pomimo tego że brzmią one inaczej w owych rozdziałach. Powoływanie się na zapis, lub jego brak nie będzie brane pod uwagę przy reklamacji lub innej czynności. Administrator pozostawi takie informacje bez dalszego biegu

UWAGA!! Informacja o terminie realizacji zapisana w Regulaminie, jest umowna.  

 

 

V.Płatności i Cenniki.

 1. Podejmując się Współpracy, Stronyustalają indywidualne wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia. Ustalają Wartość Zlecenia.
 2. Stronydeklarując się na Współpracę ustalają że pierwszym dniem rozpoczęcia Zlecenia, będzie dzień otrzymania przez Zleceniobiorcę, wpłaty raty na konto, dokonanej przez Zleceniodawcę. Dodatkowo, Zleceniodawca deklaruje się na przesłanie skanu dowodu wpłaty, potwierdzenia pdf na wskazany email przez Administrację, Kontakt
 3. W przypadku braku wpłat, Zleceniobiorcama prawo do całkowitego zerwania Współpracy bez żadnych konsekwencji. Są to przypadki opisane w niniejszym Regulaminie w punktach: III.4; III.6; III.7; IV.6.c; IV.8; IV.9; IV.11.
 4. Strony ustalają, że w przypadku zerwania Współpracy, z winyZleceniodawcy, nawiązanie owej od nowa może nastąpić tylko po spełnieniu warunków opisanych w punktach:III.4; IV.9 niniejszego Regulaminu.
 5. Wycena Zleceniajest indywidualna i obejmuje takie punkty jak:
 6. a) termin Zleceniodawcy; Termin Ekspress jest wyceniany w kwocie wyższej od normalnego terminu. Maksymalnie może on wynieść 100% wartości Zlecenia realizowanego w trybie normalnym. 
 7. b) Temat Zlecenia;
 8. c) Zakres prac niezbędny do realizacji Zlecenia;
 9. d) otrzymanie od Zleceniodawcymateriałów własnych, posiadanie własnych części Zlecenia;
 10. e) Ilości stron Zlecenia;
 11. f) Poziom edukacji;
 12. g) inne, nieznane dzisiaj Zleceniobiorcyinformacje na temat pracy. 

UWAGA !!! Zasady wyceny obejmują WSZYSTKIE Zlecenia realizowane przez Portal, Zespół.  Metody wyceny obowiązują takie elementy jak edycja treści Zlecenia, poprawa gotowego Zlecenia, słowem wszystkich Zleceń, jakich podejmuje się Zespół, korepetycjemgr.pl

 1. Zleceniobiorcazastrzega sobie prawo do konsultacji Zlecenia z osobami trzecimi. Koszty konsultacji są dzielone po połowie pomiędzy Strony. Zleceniodawca przyjmuje do informacji fakt konsultacji i przyjmuje warunki finansowe obejmujące konsultacje. UWAGA Koszty konsultacji nie mogą być wyższe niż wysokość jednej raty wartości Zlecenia.
 2. Cennikzamieszczony na stronie www.korepetycjemgr.pl jest poglądowy i nie jest wiążący w myśl oferty handlowej, prawa handlowego.   
 3. Rabaty i zniżki są ustalane indywidualnie. 
 4. Wpłaty są dokonywane przez Zleceniodawcę, na numer konta wskazanego przez Zleceniobiorcępoprzez kanały informacyjne wskazane w Regulaminie, w punkcie II.9
 5. Wszelkie sprawy odnoszące się do reklamacji, zwrotów, są zawarte w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu

 

 

 1. Reklamacje, Zwroty, Regulacje dotyczące Współpracy, Zerwania Współpracy, Nawiązania nowej Współpracy, inne. 
 2. Prawo do Reklamacji Zleceniodawcazachowuje w przypadku:
 3. a) rażącego przekroczenia terminu realizacji Zlecenia, bez podania przyczyny przez Zleceniobiorcę
 4. b) rażącego przekroczenia poziomu antyplagiatu w Zleceniu;
 5. c) nie wywiązywaniu się w pełni z obowiązków przez Zleceniobiorcę;
 6. d) Zlecenienie zostało zrealizowane przez Zespół;
 7. e) rażąco został naruszony interes Zleceniodawcy;
 8. f) wszystkie powyższe punkty Zleceniodawcajest obowiązany udowodnić, udokumentować. Bez poważnych dowodów, reklamacje zostaną pozostawione bez dalszego biegu. 
 9. Prawa do reklamacji nie zostaną uwzględnione w przypadku:
 10. a) długiego braku kontaktu ze strony Zleceniodawcy- częste przypadki długiego nie odpowiadania na email z powodu np. wakacji, urlopu, wyjazdu za granicę;
 11. b) informacje przekazane przez Zleceniodawcędotyczące pracy były niewystarczające, bądź wprowadzające w błąd;
 12. c) braku wiążącej informacji od promotora o odrzuceniu Zlecenia. Sama informacja od Zleceniodawcynie jest wiążąca;
 13. d) zalegania z płatnością za Zlecenie;
 14. e) odrzuceniu Zlecenia przez promotora, bądź uczelnie w trakcie obrony z powodu braku wiedzy o treści Zlecenia;
 15. f) innych warunków zawinionych przez Zleceniodawcę, na które wpływu nie miał Zleceniobiorca
 16. Zwrot zaliczek za Zlecenienastępuję tylko w przypadku udokumentowanego, niewłaściwego wykonania Zlecenia, udowodnionego przez Zleceniodawcę. Fakt nie podobania się Zlecenia, inna forma, treść niż oczekiwał Zleceniodawca, ale spełniające wymogi ( co do treści, zawartości, przypisów, etc.) Zlecenie nie jest powodem do uwzględnienia dokonania zwrotu zaliczek.
 17. Zwrot zaliczek następuję w przypadku całkowitego braku możliwości zrealizowanie Zlecenia. W tym przypadku, informuje o tym Zleceniobiorcęi zwraca zaliczkę w terminie do 31 dni roboczych.
 18. Zleceniobiorcazastrzega sobie zerwanie współpracy w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury, zachowania się w kontakcie, obrażania, braku wpłat, wprowadzeniu w błąd uniemożliwiającego realizacje ZleceniaPunkt IV.8 niniejszego Regulaminu.
 19. Nawiązanie nowej współpracy może nastąpić tylko po ustaleniu nowych warunków. III.4;IV.6; IV.8;V.3;V.4 niniejszego Regulaminu.
 20. Wszelkie sprawy dotyczące zapisów w Rozdziale VIniniejszego Regulaminu, pozostają w gestii Administratora. Przyjmowanie wniosków w sprawach opisanych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu jest rozpatrywane tylko po przesłaniu na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pełnych informacji, wraz z materiałami pomagającymi ustalić czy istnieje prawo do reklamacji bądź zwrotu. Na odpowiedź Administrator daje sobie od 14, do 30 dni, w zależności od tematu i wagi Zlecenia
 21. W Przypadku rażącego naruszenia interesów na szkodę Zleceniodawcy, bądź też odwrotnie - na szkodę Zleceniobiorcy, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec każdej ze Stron. 

W tym przypadku dopuszcza dodatkową formę kontaktu - osobistego, bądź telefonicznego. Informację taką, strony zainteresowane otrzymają w wiadomości email. 

 1. Sądami właściwym do rozpatrywania odrzuconych reklamacji, zwrotów, są wydziały Sądów Cywilnych, przy Sądach Rejonowych.  

 

VII. Ustalenia końcowe. 

 1. Wszystkie, pominięte w Regulaminie, a mogące wystąpić w trakcie realizacji Zlecenia sytuacje, wypadki, reguluje prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zleceniodawca, deklarując się na współpracę, jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 kk. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego Zlecenia zgodnie z polskim prawem, bez naruszenia interesu Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za niewłaściwe posłużenie się wszelkimi materiałami przesłanymi, otrzymanymi inną drogą, przez Zleceniodawcę. 
 3. W sprawach spornych proszę kierować swoje uwagi, oraz każde inne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W szczególnych przypadkach, Zespól, Administrator, Kontakt, zastrzega sobie prawo do indywidualnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

       Z poważaniem, Administracja Portalu www.korepetycjemgr.pl

 

ANEKS DO REGULAMINU ds. RODO.

Polityka prywatności:

DROGI UŻYTKOWNIKU PORTALU WWW.KOREPETYCJEMGR.PL

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO").

 

Na naszej stronie została zaktualizowana Polityka Prywatności, która obejmuje wszystkie nowe obowiązki informacyjne, które mamy wobec Ciebie jako Administrator Twoich danych osobowych. Dowiesz się z niej m.in. jakie nowe prawa Ci przysługują, a także jak wykorzystujemy oraz chronimy Twoje dane.

Polityka Prywatności portalu www.korepetycjemgr.pl

Niniejsza polityka ściśle określa sposób gromadzenia, przetwarzania oraz gromadzenia wszelkich danych osobowych. Korzystanie z serwisu www.korepetycjemgr.pl, usług serwisu www.korepetycjemgr.pl jednoznacznie jest akceptacją polityki prywatności.

 

Administratorem Danych osobowych jest Administracja portalu www, korepetycjemgr.pl, realizującą swoje zlecenia na terenie Polski, oraz poza jej granicami.

Administracja nie zbiera żadnych informacji, nie zapisuje adresów email, nie korzysta z możliwości rejestracji konta na portalu www.korepetycjemgr.pl.

Podawanie swoich danych jest obowiązkowe tylko e jednym miejscu – formularzu kontaktowego. Zapisanie danych osobowych jest tylko i wyłącznie na potrzeby napisania wiadomości do Administracji portalu. W żaden sposób dane wpisywane w Formularz kontaktowy, nie są gromadzone, nie są wykorzystywane do innych czynność poza przeznaczeniem – formą kontaktu.

 

Dane Osobowe (RODO 2018):

 1. W momencie rejestracji lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, czyli Nazwa i adres email.
 2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są przetwarzane w celach:
  • kontaktu z Administratorem,
  • przesyłania wiadomości systemowych (np. informacje o usunięciu konta lub ogłoszenia),
  • w celach analitycznych i statystycznych – by Administrator mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.
  • w celu świadczenia użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą ogłoszenia w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia ogłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 1. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.

 

Technologicznie:

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas dodania ogłoszenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.
 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników. Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.
 4. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane dobrowolnie przy zamieszczaniu ogłoszenia w serwisie. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z poważaniem, Administracja www.korepetycjemgr.pl